Kategórie
Marcová súťaž o 3 darčekové poukážky v hodnote 50 €
5. 4. 2017 14:32:26 | Autor: Mária Olejárová

Nakúpte u nás v marci aspoň za 20 € a budete automaticky zaradený/á do žrebovania o darčekovú poukážku v hodnote 50 € na nákup kníh v našom e-shope! Čím viac nákupov uskutočníte, tým sa vaša šanca na výhru zvyšuje!

Mená výhercov: Kristína Gondová, Marianna Kalapošová, Monika Šendulová

Čo musíte urobiť, aby ste boli zaradený/á do súťaže?

Stačí, keď na našej webovej stránke www.knihyprekazdeho.sk od 01. 03. 2017 do 31. 03. 2017 urobíte nákup nad 20 € vrátane DPH a logistických služieb  a my vás automaticky zaradíme do žrebovania o 3 darčekové poukážky v hodnote 50 € na nákup v našom e-shope www.knihyprekazdeho.sk. Koľko nákupov uskutočníte, toľko žrebov s vaším menom bude zaradených do súťaže.

Kedy a akým spôsobom budú vyžrebovaní a vyhlásení výhercovia?

Žrebovanie bude prebiehať 03. 04. 2017, výhercov upovedomíme e-mailom alebo telefonicky. Následne mu bude zaslaná jednorazová darčeková poukážka s jedinečným číslom na uplatnenie zľavy z nákupu vo výške 50 €. 

Viac info nájdete v súťažnom poriadku nižšie alebo nás kontaktujte, radi vám zodpovieme vaše otázky. :)


Súťažný poriadok súťaže 

„Marcová súťaž o 3 darčekové poukážky v hodnote 50 €“ na stránke www.knihyprekazdeho.sk


Termín konania súťaže: 01. 03. 2017 – 31. 03. 2017

Prevádzkovateľ súťaže:

KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o., Narcisová 44, 821 01  Bratislava, IČO: 44 918 682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 59989/B (ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).
Podmienky súťaže: Súťaž „Marcová súťaž 2017“ je jednorazová súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže (ďalej len „súťaž“).

Pravidlá súťaže:

Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.
Súťaž trvá od 01. 03. 2017 do 31. 03. 2017. Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené dňa 03.04. 2017 na webovej a facebookovej stránke prevádzkovateľa súťaže.

Do súťaže bude zaradená fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splnila všetky podmienky stanovené týmto súťažným poriadkom (ďalej len „účastník“).

Pre automatické zaradenie do súťaže je potrebné uskutočniť v časovom rozmedzí 01. 03. 2017 – 31. 03. 2017 nákup v minimálnej výške 20,00 € vrátane DPH a logistických služieb na stránke prevádzkovateľa súťaže www.knihyprekazdeho.sk. 

Každý účastník môže byť do súťaže zaradený viackrát, v závislosti od počtu nákupov, ktoré v danom časovom úseku uskutoční.  

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci prevádzkovateľa súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sa preukáže, že výherca je vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a výhra mu nebude odovzdaná. Ak vylúčenej osobe už bola výhra odovzdaná, je povinná ju vrátiť prevádzkovateľovi súťaže a zároveň mu nahradiť všetky náklady a škodu, ktorá mu bola spôsobená neoprávnenou účasťou vylúčenej osoby v súťaži. 

Výhry, žrebovanie a oznámenie výhercov:

Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže. Predmetom súťaže sú 3 výhry po jednej darčekovej poukážke v hodnote 50 €, určenej na nákup na stránke www.knihyprekazdeho.sk. Súťaž bude mať 3 výhercov, ktorí budú vyhlásení na webovej stránke www.knihyprekazdeho.sk a facebookovej stránke https://www.facebook.com/KNIHY-PRE-KA%C5%BDD%C3%89HO-sro-695774487178350/ prevádzkovateľa súťaže. 

Traja výhercovia budú určení náhodným žrebovaním 03. 04. 2017. Výhercovia budú informovaní o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, v závislosti od poskytnutých údajov. Na následné zverejnenie mena, priezviska výhercov a mesta ich bydliska zo strany prevádzkovateľa súťaže, na webovej stránke www.knihyprekazdeho.sk a na facebookovej stránke https://www.facebook.com/KNIHY-PRE-KA%C5%BDD%C3%89HO-sro-695774487178350/, v súvislosti s výhrou v súťaži, je potrebný predchádzajúci výslovný súhlas výhercu. Neudelenie súhlasu s uverejnením mena, priezviska a mesta bydliska výhercu, podľa tohto bodu nemá vplyv na odovzdanie výhry výhercovi. 

V prípade zistenia, že účastník konal v rozpore so súťažným poriadkom alebo nesplnil podmienky a pravidlá súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia súťažného poriadku má prevádzkovateľ súťaže právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

Výherca nemá voči prevádzkovateľovi súťaže právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v inej forme. 
Počas konania a aj po skončení súťaže je zo strany prevádzkovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov v zmysle platných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia:

Tento súťažný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania prevádzkovateľom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže. Dňom vyhlásenia súťaže je 01. 03. 2017.

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť súťažný poriadok počas priebehu súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. 

Výhra podľa tohto súťažného poriadku je príjmom podľa ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“) a podlieha zdaneniu, pričom prijaté výhry alebo ceny v hodnote neprevyšujúcej 350,- Eur za cenu alebo výhru sú od dane oslobodené. 

Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie súťaže, samotný jej priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže sa použijú príslušné ustanovenia súťažného poriadku.

V Bratislave, dňa 01. 03. 2017

KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.