Všeobecné obchodné podmienky („VOP“)

(vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 22/2004 Z.z. O elektronickom obchode)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o., so sídlom: Narcisová 44, 821 01 Bratislava, IČO: 44918682, IČ DPH: SK2022877087, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 59989/B (ďalej len „KNIHY PRE KAŽDÉHO“ alebo len „predávajúci“) ako predávajúceho pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, ktorých predmetom je nákup tovaru cez internetové kníhkupectvo umiestnené na webovej stránke www.knihyprekazdeho.sk.

Kto je to registrovaný zákazník?

Je to jednoduché, registrovaným zákazníkom sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila registračný formulár vrátane osobných údajov na stránke www.knihyprekazdeho.sk. Údaje ktoré sú označené hviezdičkou sú povinné údaje a ich vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia zákazníka nie je podmienkou využívania internetového kníhkupectva www.knihyprekazdeho.sk, no spájajú sa s ňou výhody poskytované spoločnosťou KNIHY PRE KAŽDÉHO (možnosť sledovať stav objednávok, prehľad všetkých už zrealizovaných objednávok, stiahnutie faktúr, pravidelné informácie o novinkách a akciách).

Uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho vyplnením formulára uvedeného na internetovej stránke www.knihyprekazdeho.sk. Objednávka sa považuje za odoslanú momentom doručenia predávajúcemu, a to v prípade, že obsahuje všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Zhrnutie objednávky, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho, je považované za akceptáciu objednávky, na základe ktorého dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Zhrnutie objednávky obsahuje číslo objednávky, údaje o kupujúcom - fakturačnú a dodaciu adresu, telefonický alebo emailový kontakt, údaje o predávajúcom, druh tovaru, počet kusov, cenu, náklady na doručenie a spôsob platby. Objednávka je zároveň registrovaná v sekcii „objednávky“. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite a cene. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Objednávka zaniká, ak predávajúci nezašle kupujúcemu potvrdzovací e-mail do 3 dní od vyplnenia a odoslania formuláru. Objednávku môže kupujúci stornovať len ak informuje predávajúceho skôr, ako dôjde k odovzdaniu objednávky na odoslanie kupujúcemu. Kupujúci informuje predávajúceho o storne objednávky písomne alebo prostredníctvom formulára na stránke kníhkupectva www.knihyprekazdeho.sk. Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť, a to aj mlčky, prípadne bez udania dôvodu.

Stornovanie objednávky

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. - Zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej ako „ZOS“)pri predaji na diaľku má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy plynie okamihom prevzatia tovaru. Ak sa zákazník rozhodne odstúpiť od zmluvy, je povinný zaslať písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy. V oznámení o odstúpení od zmluvy zákazník uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, dátum objednania a prijatia tovaru, meno a adresu spotrebiteľa a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý si zákazník želá poukázať finančné prostriedky. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť písomne na adrese KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava, alebo e-mailom na adrese info@knihyprekazdeho.sk, resp. osobne na adrese KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava. Lehota na odstúpenie sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posedný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší. V súlade s paragrafom §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka má zákazník právo odstúpiť aj od časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy bolo viac kníh resp. druhov tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s ustanoveniami ZOS je zákazník povinný zaslať tovar na adresu KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Tovar nám, zašlite spolu s faktúrou ako doporučenú zásielku. Aby sme sa vyhli prípadným problémom nezasielajte prosím tovar na dobierku. Cena za zakúpený tovar Vám bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na našu vyššie uvedenú adresu (resp. po preukázaní formou doručenky, že tovar bol spätne zaslaný na našu adresu) a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní pokiaľ sa nedohodneme inak (napr. poskytnutím zľavovej poukážky na ďalší nákup). Náklady spojené s vrátením tovaru do našej prevádzky znáša zákazník. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako vrátené náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia z našej ponuky. Pokiaľ tovar bude poškodený, nekompletný, bez originálneho obalu resp. použitý, zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Cena a platobné podmienky

Kúpna cena tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho - www.knihyprekazdeho.sk pri každej knihe červenou farbou. Na porovnanie sa pri väčšine titulov uvádza aj „Bežná cena knihy", ktorá je uvedená čiernou farbou a je prečiarknutá – ide o maloobchodnú odporúčanú cenu, za ktorú sa tovar zvyčajne predáva. Tieto ceny sú priebežne aktualizované na základe informácií od dodávateľov a vydavateľstiev. Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny sú uvádzané vrátane DPH (zvyčajne predstavuje DPH na knihy 10% a DPH pri ostatných produktoch 20%). Predávajúci si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. Kúpna cena je platná v čase vytvorenia objednávky a nezahŕňa náklady na prepravu tovaru z expedičného miesta predávajúceho na miesto dodania. Náklady na prepravu sú účtované osobitne podľa platného cenníka dopravy. Náklady na prepravu sú účtované osobitne podľa platného cenníka dopravy. Akciové ceny, ako i ďalšie zľavy platia len v konkrétnom časovom období, počas ktorého akcia trvá a len pri splnení podmienok uvedených pre každú akciu. Akcie a zľavy nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

Pri objednávkach, v rámci Slovenskej republiky dodávaných poštou, sa k cene objednávky účtuje aj poštovné vo výške 2,99 EUR. Pri objednávkach dodávaných do Balíkoboxu (prevádzkovateľ Sl.pošta) bude účtované 2,99 Eur.  Pri objednávkach dodávaných poštovým kuriérom (priamo na adresu kupujúceho) bude účtované poštovné vo výške 3,99 Eur.

Pri objednávkach dodávaných prostredníctvom siete Packeta sa účtuje poplatok 1,99 Eur.

Pri objednávkach, v rámci Slovenskej republiky dodávaných kuriérskou spoločnosťou SPS sa účtuje poplatok 3,99 EUR. Náklady za doručenie tovaru kupujúcemu nie sú účtované pri objednávkach, ktorých hodnota presiahne 29,99 EUR, to však platí len v prípade zaslania objednávky prostredníctvom  Slovenskej pošty (uloženia na pošte, balíkoboxu, kuriéra), Packety a služieb kuriéra SPS v rámci územia SR. Kupujúci má možnosť uhradiť predávajúcemu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov platby: na dobierku (platbou pri prevzatí tovaru u doručovateľa), elektronickým prevodom, online platobnými nástrojmi alebo prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.

Pri platbe na dobierku, teda pri prevzatí zásielky, je účtovaný poplatok 0,99 EUR. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky, alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo zaplatením kúpnej ceny na pošte. Kupujúci sa zároveň zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci si plne uvedomuje, že uvedenie nesprávneho variabilného symbolu môže mať za následok chybné párovanie platby elektronickým systémom, prípadne nespárovanie platby, ktoré môže byť považované za neuhradenie kúpnej ceny.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota, v ktorej spoločnosť KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. dodáva tovar, je uvedená pri každom titule osobitne, má orientačný charakter a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne danú zásielku kupujúci odošle, respektíve odovzdá zásielku doručovateľovi. Preprava doručovateľovi trvá zvyčajne od 12 hodín do 3 dní, v závislosti na type prepravy, ktorú si kupujúci zvolil. Určenie dodacej lehoty sa odvíja od skladových zásob predávajúceho a skladových zásob dodávateľov. Dodacia lehota kníh a ostatných položiek sa zvyčajne pohybuje od 12 hodín do 15 pracovných dní. V prípade, že sa kupujúcemu zdá dodacia lehota (doba vybavovania) neprimerane dlhá, má kupujúci právo pred expedovaním tovaru objednávku stornovať. Storno objednávky vykoná kupujúci prostredníctvom formulára na stránke www.knihyprekazdeho.sk v časti môj účet – objednávky. Registrovaný zákazník si môže stav vybavovania objednávky skontrolovať v časti „moje objednávky“. V prípade úhrady objednávky elektronickou platbou, budú prostriedky vrátené do 14 dní od stornovania objednávky na bankový účet zákazníka (číslo bankového účtu v tvare IBAN oznámi zákazník písomne predávajúcemu). Storno objednávky pre neregistrovaného zákazníka je možné uskutočniť len písomne, mailom, alebo telefonicky.

V prípade, že pri tovare (knihe) je uvedené „Na sklade“ a zároveň „Odosielame ihneď“ znamená to, že tovar sa nachádza priamo na sklade predávajúceho a expedícia prebehne zvyčajne v ten istý, resp. nasledujúci pracovný deň od prijatia objednávky. V prípade, že pri tovare je uvedené „Na sklade“ a zároveň „Odosielame do 3 pracovných dní“, znamená to, že tovar sa nachádza na sklade dodávateľa predávajúceho a tovar bude expedovaný v čo najkratšom možnom čase v závislosti na dodávke od dodávateľa. V prípade, že pri tovare je uvedené „U dodávateľa“ a zároveň „Odosielame do 15  pracovných dní“, znamená to, že tovar sa nachádza na externom sklade dodávateľa predávajúceho a tovar bude expedovaný v čo najkratšom možnom čase v závislosti na dodávke od dodávateľa.

V prípade ťažšie dostupných titulov a u titulov, pri ktorých dodávateľ uviedol nesprávnu dobu dodania, sa môže doba dodania predĺžiť, o čom bude kupujúci upovedomený hneď, ako predávajúci zistí bližšie informácie o dostupnosti daného titulu, a to buď telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom užívateľského účtu kupujúceho.

Akceptovaním VOP zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. Predávajúci môže objednávku rozdeliť a dodať po častiach z dôvodu urýchlenia dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvyšné náklady na dopravu predávajúci a kupujúci hradí len cenu dopravy ktorá bola uvedená pri pôvodnej objednávke. Kupujúci má nárok požiadať o rozdelenie objednávky najmä z dôvodu urýchlenia dodania titulov, avšak v tomto prípade hradí zvyšné náklady na dopravu kupujúci. V prípade, ak sa objednaný tovar z akýchkoľvek dôvodov vypredal, resp. nie je možné aby predávajúci tovar zabezpečil, má predávajúci právo tovar stornovať. O tejto situácii bude predávajúci kupujúceho informovať, a to buď telefonicky, písomne, e-mailom, alebo prostredníctvom užívateľského účtu na stránke www.knihyprekazdeho.sk. V prípade úhrady objednávky elektronickou platbou, budú prostriedky vrátené do 14 dní na bankový účet zákazníka (číslo bankového účtu v tvare IBAN oznámi zákazník písomne predávajúcemu).

Pri tituloch, ktoré ešte neboli vydané „Predpredaj“ je dodacia lehota, ako i dátum vydania uvedený na stránke len orientačne a nezáväzne. Dátum vydania titulu pri predpredajoch je aktualizovaný na základe informácii od vydavateľa resp. dodávateľa daného titulu. Titul označený ako „predpredaj“ bude expedovaný v čo najkratšom možnom čase od jeho dodania na sklad predávajúceho.

Titul, ktorý má uvedený stav „Vypredané“, nie je možné momentálne objednať, o prípadnej dotlači sa prosím informujte telefonicky, resp. e-mailom.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok spoločnosti KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi, resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke, alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu, resp. ak spoločnosť KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme v stanovenej lehote resp. sa tovar vráti spoločnosti KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., je spoločnosť KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu spojených s neúspešným dodaním tovaru.

Za miesto dodania sa považuje adresa, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke ako miesto dodania a dodávajúci ju ako miesto dodania potvrdil v potvrdení objednávky. Dodanie tovaru bude uskutočnené prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., príp. si kupujúci môže tovar prevziať osobne na adrese KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Podunajská 25, 821 06, Bratislava.

O pripravení tovaru a odovzdaní prepravnej firme resp. možnosti vyzdvihnúť si tovar na odbernom mieste bude zákazník informovaný, a to buď e-mailom, alebo telefonicky, alebo SMS.

Cena doručenia a poplatky za platbu pri prevzatí tovaru

Spôsob doručenia

Nákup nad 29,99 EUR

 

Nákup do 29,99 EUR

 

Termín dodania

Spôsob platby

Platba vopred

Platba pri prevzatí tovaru

Platba vopred

Platba pri prevzatí tovaru

Akákoľvek platba

Osobný odber (Podunajská 25, Bratislava)

ZADARMO

ZADARMO

ZADARMO

ZADARMO

Vyzdvihnutie možné ihneď po expedovaní objednávky

Packeta

ZADARMO

+ 0,99 EUR

1,99 EUR

+ 0,99 EUR

Štandardne do 24 hodín

od expedovania objednávky

Slovenská pošta/

uloženie na pošte

ZADARMO

+ 0,99 EUR

2,99 EUR

+ 0,99 EUR

Štandardne do 24 hodín

od expedovania objednávky

Slovenská pošta/balíkobox

ZADARMO

+ 0,99 EUR

2,99 EUR

+ 0,99 EUR

Štandardne do 24 hodín

od expedovania objednávky

Slovenská pošta/kuriér

ZADARMO

+ 0,99 EUR

3,99 EUR

+ 0,99 EUR

Štandardne do 24 hodín

od expedovania objednávky

Kuriér SPS

ZADARMO

+ 0,99 EUR

3,99 EUR

+ 0,99 EUR

Štandardne do 24 hodín

od expedovania objednávky

Doručenie zásielky Slovenskou poštou trvá 1-2 dni v závislosti od miesta dodania, doručenie kuriérskou službou je do 24 hodín od vyzdvihnutia zásielky prepravcom (doručenie prebieha len v pracovné dni). Doručenie prostredníctvom Packety trvá 1-2 dni. Presné informácie o termínoch, podmienkach doručenia a mieste, kde sa nachádza zásielka nájdete na stránkach Slovenskej pošty (www.posta.sk) a na stránkach kuriérskej služby SPS http://www.sps-sro.sk. Ceny uvedené v tabuľke platia iba pre odoslanie obyčajných zásielok v rámci Slovenskej republiky, a to len pri zaslaní celej objednávky v jednej zásielke. Ceny poštovného sú uvedené vrátane DPH. Pokiaľ by došlo k rozdeleniu objednávky do viacerých zásielok, môže sa poštovné navýšiť, a to o hodnotu prislúchajúcu počtu a typu zásielok.

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov). klient udeľuje prevádzkovateľovi KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Narcisová 44, Bratislava pre účel zabezpečenia plnenia objednaných služieb v rozsahu: 

- titul, meno, priezvisko

- adresa bydliska

- telefonický kontakt

- e-mail

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie nevyhnutné pre zabezpečenie vyššie uvedených činností. ( t.j. 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu). Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované ( skartované ) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/a informovaný/á o nasledujúcich skutočnostiach: 

1. moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.

2. moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, ktorý boli získané. 

3. ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

4. v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

5. beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

6. beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

1. emailovou žiadosťou na info@knihyprekazdeho.sk

2. telefonicky na 0915800804

3. zaslaním písomnej žiadosťi na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu ˇGDPR - odvolanie súhlasuˇ- na obálke

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na emailovej adrese: info@knihyprekazdeho.sk


Spoločnosť KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom a platnou legislatívou a dbá na to, aby nedošlo k ich neoprávnenému použitiu.Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 4172.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programov jednotlivých porovnánačov cien(heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk), do ktorých je náš eshop zapojený.Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle par.62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. nedomietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo nedovoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľov, ktorými sú prevádzkovatelia portálov heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk - tým pre tieto účely môžete odovzdávať infomácie o zakúpenom tovare a Vašu mailovú adresu.

Použitie darčekových poukážok

Darčekovú poukážku KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. je možné uplatniť v internetovom kníhkupectve www.knihyprekazdeho.sk alebo v kamenných predajniach obchodnej siete KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. Pri objednávke cez internet môže kupujúci použiť pri jednom nákupe iba jednu darčekovú poukážku. Pre uplatnenie poukážky v internetovom kníhkupectve kupujúci zadá jedinečný 15-miestny kód uvedený na darčekovej poukážke do príslušného rámčeka v nákupnom procese (krok 3 Platba a doručenie) a zaklikne tlačidlo "Overiť poukážku". Systém overí platnosť darčekovej poukážky a z celkovej sumy objednávky uvedenej vrátane DPH odráta hodnotu darčekovej poukážky formou zľavy.

Pri uplatnení darčekovej poukážky v kamenných predajniach predávajúceho, môže zákazník uplatniť viac darčekových poukážok naraz vrámci jedného nákupu. Pre uplatnenie poukážky v kamennej predajni sa kupujúci preukážte platnou darčekovou poukážkou alebo jedinečným 15-miestnym kódom, ktorý je uvedený na poukážke.

Darčeková poukážka má platnosť 1 rok odo dňa jej zakúpenia. Dátum expirácie jej platnosti je uvedený v rámčeku na darčekovej poukážke pod názvom "Platnosť poukážky do:" Hodnota darčekovej poukážky je uvedená ako suma vrátane DPH. Darčekovú poukážku nie je možné zameniť za hotovosť. 

V prípade, že si kupujúci uplatní darčekovú poukážku a celková suma tovaru je vyššia ako je hodnota darčekovej poukážky, kupujúci je povinný zvyšok sumy doplatiť, a to v závislosti od formy platby, ktorú si kupujúci zvolil (pri nákupe cez internet - dobierka alebo online platba, pri nákupe v kamennom kníhkupectve - hotovosť alebo platobná karta).

V prípade, že je celková hodnota tovaru nižšia, ako je hodnota uplatnenej darčekovej poukážky, zvyšok sumy prepadáva, a to bez nároku na náhradu. V prípade použitia v kamenných predajniach sa z darčekovej poukážky nevydáva.

V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle platnej legislatívy a následného vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, bude zákazníkovi zaslaná celková suma vráteného tovaru vo forme darčekovej poukážky.

Cookies

Na stránke www.knihyprekazdeho.sk sú používané súbory – cookie, ktoré slúžia na prevádzku webových stránok, a ktoré umožňujú kupujúcemu prihlásiť sa do bezpečných sekcií webovej stránky, analyzovať akým spôsobom kupujúci pracuje so stránkou www.knihyprekazdeho.sk, pre zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti a komfortu webových stránok predávajúceho. Údaje, ktoré cookie zbierajú, kupujúceho osobne neidentifikujú.

Dohľad

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2016.