Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

Reklamačný poriadok

Vypracovaný v súlade so zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prevádzkovateľ internetového obchodu:

KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.
Narcisová 44
821 01 Bratislava
IČO: 44 918 682, DIČ : 2022877087, IČ DPH: SK2022877087
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo59989/L

Telefón : +421 915 800 804
E-mailová adresa : info@knihyprekazdeho.sk


Úvod

 

Spoločnosť KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o., IČO: 44 918 682, so sídlom Narcisová 44, 821 01 Bratislava (ďalej len „KNIHY PRE KAŽDÉHO“), zastúpená konateľom Róbertom Horváthom vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom cez internetový obchod spoločnosti KNIHY PRE KAŽDÉHO na internetovej stránke www.knihyprekazdeho.sk.


Záručná doba a reklamácie tovaru

 Štandardná záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.knihyprekazdeho.sk  je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

            Zákaznícky servis počas doby záruky zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. V prípade, ak zákazník zistí nekompletnosť alebo poškodenie tovaru je povinný ich oznámiť bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@knihyprekazdeho.sk alebo telefonicky počas otváracích hodín na čísle +421 915 800 804. Reklamácie nekompletnosti  alebo poškodenia zásielky po tomto termíne  nemusia byť uznané. Nekompletnosť skladačiek puzzle a hier je nutné oznámiť do 14 dní od ich prevzatia.

            V prípade, že budete chcieť tovar reklamovať (reklamovať je možné len chybný príp. poškodený tovar., nárok na vrátenie resp. výmenu nevzniká pokiaľ je tovar bez vád), zašlite reklamovaný tovar (najlepšie po predchádzajúcej dohode s našimi pracovníkmi) na adresu KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava a tovar prosím označte nápisom REKLAMÁCIA.  Tovar nám, zašlite prosím ako doporučenú zásielku. Aby sme sa vyhli prípadným problémom, nezasielajte prosím tovar formou  dobierky. S tovarom je nutné v balíku zaslať aj kópiu daňového dokladu, ktorá Vám bola doručená spolu s tovarom. Reklamovaný tovar je možné doručiť aj osobne na adresu KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava

 

            V prípade uznania reklamácie Vám reklamovaný tovar  bude vymenený, prípadne je možné si vybrať iný tovar do hodnoty reklamovaného tovaru, alebo máte právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v tomto prípade Vám vrátime peniaze na vami uvedený účet), alebo vyplatíme v hotovosti na našom reklamačnom mieste. V prípade, že si želáte vrátenie peňazí na Váš účet, zašlite nám bezodkladne číslo účtu. Reklamáciu vybavujeme v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. Informáciu o výsledku reklamácie dostanete hneď  po ukončení reklamačného konania e-mailom  spolu s reklamačným protokolom.

 

            Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca resp. vydavateľ, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil príp. skončil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré neumožňujú predávajúcemu plniť povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Predávajúci má taktiež právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov vyššej moci, alebo ak pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať zákazníkovi tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

            O tejto skutočnosti je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne  informovať a pokiaľ bola uhradená záloha, vrátiť ju kupujúcemu v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do siedmych  dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať. Predávajúci je následne oprávnený tento neprevzatý tovar predať tretej osobe.

            Podľa zákona č. 102/2014 Z.z.  - Zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej ako „ZOS“)pri predaji na diaľku  má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy plynie okamihom prevzatia tovaru. Ak sa zákazník rozhodne odstúpiť od zmluvy, je povinný zaslať písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy. V oznámení o odstúpení od zmluvy zákazník uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, dátum objednania a prijatia tovaru, meno a adresu spotrebiteľa a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý si zákazník želá poukázať finančné prostriedky. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť písomne na adrese KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava, alebo e-mailom na adrese info@knihyprekazdeho.sk, resp. osobne na adrese KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava. Lehota na odstúpenie sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posedný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší. V súlade s paragrafom §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka má zákazník právo odstúpiť aj od časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy bolo viac kníh resp. druhov tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s ustanoveniami ZOS je zákazník povinný zaslať tovar na adresu  KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Tovar nám, zašlite spolu s faktúrou ako doporučenú zásielku. Aby sme sa vyhli prípadným problémom nezasielajte prosím tovar na dobierku. Cena za zakúpený tovar Vám bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na našu vyššie uvedenú  adresu (resp. po preukázaní formou doručenky, že tovar bol spätne zaslaný na našu adresu) a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní pokiaľ sa nedohodneme inak (napr. poskytnutím zľavovej poukážky na ďalší nákup). Náklady spojené s vrátením tovaru do našej prevádzky znáša zákazník. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako vrátené náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia z našej ponuky. Pokiaľ tovar bude poškodený, nekompletný, bez originálneho obalu resp. použitý, zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Alternatívne riešenie sporov

            V príde, že zákazník nie ste spokojný so spôsobom, ktorým KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. so žiadosťou o nápravu. Ak KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov  v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (Alternatívne riešenie sporov  sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR). Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže kupujúci podať u subjektu alternatívneho riešenia sporov v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Alternatívne riešenie sporov vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporov  maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenia sporov v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.