Napíšte recenziu a môžete vyhrať 20 eurovú darčekovú poukážku
4. 10. 2021 12:21:46 | Autor: Maja

Radi čítate a pomôcť ostatným pri výbere kníh by vám urobilo veľkú radosť? Podeľte sa o svoj názor na knihy, ktoré ste prečítali, v recenziách na našej stránke a môžete vyhrať! Každý prvý pondelok v mesiaci totiž vyžrebujeme troch recenzentov, ktorí napísali aspoň jednu poctivú, vlastnú recenziu v priebehu predchádzajúceho mesiaca. Trom vyžrebovaným pošleme e-mailom darčekovú poukážku v hodnote 20 eur na nákup v našich kníhkupectvách alebo internetovom obchode. Vaše šance na výhru sa zvýšia, čím viac recenzií napíšete. Troch výhercov budeme najbližšie žrebovať 2. 11. 2021. Veľa šťastia!


Žrebovanie zo 4. 10. 2021

Darčekovú poukážku v hodnote 20 EUR od nás vyhrávajú:

Aniko (recenzia na knihu Moc)

Mima (recenzia na knihu Manželka a vdova)

Veronika (recenzia na knihu Dôveruj mi)

Žrebovanie zo 6. 9. 2021
Darčekovú poukážku v hodnote 20 EUR od nás vyhrávajú:
- Lulia (recenzia na knihu Utiekol som z Osvienčimu)

- Mário (recenzia na knihu Snehuliak)

- Anka (recenzia na knihu  Fifty Shades of Grey: Päťdesiat odtieňov sivej)


Žrebovanie z 2. 8. 2021
Darčekovú poukážku v hodnote 20 EUR od nás vyhrávajú:
- Stanka (recenzia na knihu Tisích žiarivých sĺnk)
- Veronka (recenzia na knihu Prázdniny u starej mamy)

- Marek (recenzia na knihu Posledná možnosť úniku)

Žrebovanie zo 6. 7. 2021

Darčekovú poukážku v hodnote 20 EUR od nás vyhrávajú:
- Anna (recenzia na knihu Vyvolená)
- Radoslava (recenzia na knihu Apokalypsa Z)
- Miroslav (recenzia na knihu Hierarchia tmy)

Žrebovanie zo 7. 6. 2021

Darčekovú poukážku v hodnote 20 EUR od nás vyhrávajú:

- Maťa (recenzia na knihu Rozhovory v tichu - 2. vydanie)

- Viera (recenzia na knihu Ilustrovaný sprievodca prírodou)

- Olinka (recenzia na knihu Moja prvá knižnica - Zvieratká, 2. vydanie) 


Žrebovanie z 3. 5. 2021

Darčekovú poukážku v hodnote 20 EUR od nás vyhrávajú

- Veronka (recenzia na knihu Ničnever - Pozoruhodné skúšky Morrigan Crowovej)
- Lucia T. (recenzia na knihu Parížska knižnica)

- Andrea (recenzia na knihu Právo na lásku)


Žrebovanie zo 6. 4. 2021

Darčekovú poukážku v hodnote 20 EUR od nás vyhrávajú

- Katka K. (recenzia na knihu Madame Tussaud)
- Natali (recenzia na knihu Sherlock Holmes 3: Pes rodu Baskervillovcov)

- Maťka (recenzia na knihu Boj o trón 3. diel)

Žrebovanie z 1. 3. 2021
Darčekovú poukážku v hodnote 20 EUR od nás vyhrávajú
- Nika (recenzia na knihu Manželka mi nevadí)
- Janulik (recenzia na knihu Moji ovocní kamaráti)
- Stanislava (recenzia na knihu  Pupo a Fazuľka CD - audiokniha)


Žrebovanie z 1. 2. 2021.
Darčekovú poukážku v hodnote 30 EUR od nás vyhrávajú:
- Martina (recenzia na knihu Poletím aj bez krídel)

- Stanka (recenzia na knihu Konečne doma)
Darčekovú poukážku v hodnote 50 EUR od nás vyhráva:

- Aneta (recenzia na knihu Hra sa skončila)


Žrebovanie zo 4. 1. 2021.
Darčekovú poukážku v hodnote 20 EUR od nás vyhrávajú:

- Jela (recenzia na knihu Hadí zámok)

- Barbora (recenzia na knihu Habibi)

- Miroslav (recenzia na knihu Kainove deti)


Žrebovanie zo 7. 12. 2021.
Darčekovú poukážku v hodnote 20 EUR od nás vyhrávajú:

- MaťQa (recenzia na knihu After: Bozk)

- Janka (recenzia na knihu Spinkaj, malý ježko)

- Moni (recenzia na knihu Žiješ iba dvakrát)


Súťažný poriadok reklamnej súťaže

„Napíšte recenziu a môžete vyhrať 20 EUR darčekovú poukážku“

Termín konania súťaže: 01.11.2020- 31.12.2021

Prevádzkovateľ súťaže: KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o., Narcisová 44, 821 01  Bratislava, IČO: 44 918 682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 59989/B (ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).

Podmienky súťaže: Súťaž „Napíšte recenziu a môžete vyhrať 20 EUR darčekovú poukážku“ je reklamná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže (ďalej len „súťaž“).

Pravidlá súťaže:

Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky. 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba nad 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splnila všetky podmienky stanovené týmto súťažným poriadkom (ďalej len „účastník“).

Pre zapojenie do súťaže je potrebné pridať minimálne jednu recenziu na stránke www.knihyprekazdeho.sk k titulu, ktorý účastník súťaže prečítal. Pre zaradenie do súťaže je potrebné potvrdiť súhlas so zapojením sa do súťaže a zároveň vyplniť emailovú adresu aby ho prevádzkovateľ mohol v prípade výhry kontaktovať. Do súťaže budú zaradené všetky recenzie spĺňajúce pravidlá súťaže. 

Každý účastník môže napísať ľubovoľné množstvo recenzií, zvyšuje tak svoje šance na výhru. Účastník súťaže bude do súťaže zaradený toľkokrát, koľko recenzií napíše počas trvania súťaže.

Zo súťaže budú vylúčení všetci účastníci, ktorí na webovú stránku prevádzkovateľa súťaže pridajú recenziu, ktorá nie je ich autorským dielom. 

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci prevádzkovateľa súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sa preukáže, že výherca je vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a výhra mu nebude odovzdaná. Ak vylúčenej osobe už bola výhra odovzdaná, je povinná ju vrátiť prevádzkovateľovi súťaže a zároveň mu nahradiť všetky náklady a škodu, ktorá mu bola spôsobená neoprávnenou účasťou vylúčenej osoby v súťaži.

Výhry, žrebovanie a oznámenie výhercov:

Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže. Ten poskytne každý kalendárny mesiac 3 výhry po jednej darčekovej poukážke v hodnote  20 EUR. 

Každý prvý pondelok v mesiaci budú 3 výhercovia určení náhodným žrebovaním spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí pridali minimálne jednu recenziu na webovú stránku prevádzkovateľa súťaže počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Výsledky žrebovania budú zverejnené každý prvý pondleok v mesiaci na webovej stránke prevádzkovateľa súťaže. Výhercom bude zaslaná výhra v podobe darčekovej poukážky v hodnote 20 EUR e-mailovou správou ako pdf súbor. 

V prípade zistenia, že účastník konal v rozpore so súťažným poriadkom alebo nesplnil podmienky a pravidlá súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia súťažného poriadku má prevádzkovateľ súťaže právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

Výherca nemá voči prevádzkovateľovi súťaže právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v inej forme.

Zúčastnením súťaže udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi  súťaže v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia  podmienok súťaže, a to v rozsahu:

-             prezývka resp. meno pri recenzii, e-mailová adresa

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle, ktorý súťažiaci udeľuje na obdobie 2 roky od účasti v súťaži (od vyčerpania výhry). Po uvedenej lehote budú osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu bol/-a súťažiaci/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

-             osobné údaje súťažiaceho nebudú poskytované príjemcom.

-             osobné údaje súťažiaceho, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

-             ako dotknutá osoba má súťažiaci právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

-             v odôvodnenom prípade má súťažiaci ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

-             súťažiaci berie na vedomie, že cezhraničný prenos jeho osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

-             súťažiaci berie na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže súťažiaci ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a)           emailovou žiadosťou zaslanou na adresu info@knihyprekazdeho.sk,

b)           telefonicky na 0915 800 804 alebo

c)           zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov súťažiaceho vrátane uplatnenia jeho práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo našu zodpovednú osobu.

emailová adresa: info@knihyprekazdeho.sk

Záverečné ustanovenia:

Tento súťažný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania prevádzkovateľom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže. Dňom vyhlásenia súťaže je 01. 11. 2020. 

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť súťažný poriadok počas priebehu súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Výhra podľa tohto súťažného poriadku je príjmom podľa ustanovenia zákona č. 595/200 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“) a podlieha zdaneniu, pričom prijaté výhry alebo ceny v hodnote neprevyšujúcej 350,- Eur za cenu alebo výhru sú od dane oslobodené.

Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie súťaže, samotný jej priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Účastníci svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s týmto súťažným poriadkom.

Účastníci svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka výhru nemožno vymáhať.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže sa použijú príslušné ustanovenia súťažného poriadku.

V Bratislave, dňa 01. 11. 2020

KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.

Dodatok č. 1 k súťažnému poriadku

Prevádzkovateľ súťaže týmto dodatkom č. 1 upravuje výhry, a to počas obdobia od 1.1.2021 do 31.1.2021 nasledovne: "Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže. Ten poskytne počas obdobia od 1.1.2021 do 31.1.2021 3 výhry po jednej darčekovej poukážke v  týchto hodnotách: 
- 1 x 50 EUR
- 2 x 30 EUR."
Ostatné ustanovenia súťažného poriadku, týmto dodatkom č. 1 nedotknuté, ostávajú naďalej v platnosti. 

Bratislave, dňa 14.1.2021

KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.