Odfoť knihu v našej novej predajni a vyhraj!
28. 6. 2019 13:39:00 | Autor: Maja

Príďte sa pozrieť do nášho nového kníhkupectva na Železničnej stanici v Košiciach a získajte tak šancu vyhrať darčekovú poukážku v hodnote 40 EUR na nákup v našej obchodnej sieti. Stačí, keď si medzi tisíckami kníh vyberiete aspoň jednu, ktorá vás osloví, odfotíte ju a pridáte jej fotku do komentára pod súťažným postom. Čas na návštevu nášho kníhkupectva a pridanie fotky svojej vytúženej knihy máte do stredy polnoci. Už vo štvrtok, 4.7. žrebujeme dvoch výhercov, ktorým odovzdáme výhru priamo v našej košickej kamennej predajni!

Súťažný post nájdete tu.


Súťažný poriadok reklamnej súťaže

„Odfoť knihu v našej novej predajni a vyhraj!“ na Facebooku.

 

Termín konania súťaže: 28. 06. 2019 – 03. 07. 2019

Prevádzkovateľ súťaže: KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o., Narcisová 44, 821 01  Bratislava, IČO: 44 918 682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 59989/B (ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).

Podmienky súťaže: Súťaž „Odfoť knihu v našej novej predajni a vyhraj!“ je jednorazová reklamná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže (ďalej len „súťaž“).

Pravidlá súťaže:

Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá splnila všetky podmienky stanovené týmto súťažným poriadkom (ďalej len „účastník“).

Pre zapojenie do súťaže je potrebné pridať do komentára pod súťažný post fotku knihy z košickej kamennej predajne prevádzkovateľa súťaže,  na facebookovej stránke prevádzkovateľa súťaže: https://www.facebook.com/KnihyPreKazdeho/. Na uvedenej fotke bude kniha, ktorá účastníka súťaže najviac zaujala. Do súťaže budú zaradené všetky komentáre pridané od zverejnenia súťaže 28. 06. 2019 do 03. 07. 2019 23:59.

Každý účastník sa môže zapojiť iba 1-krát, prostredníctvom 1 komentára. V prípade viacnásobného zapojenia bude do súťaže zaradený iba prvý komentár.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci prevádzkovateľa súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sa preukáže, že výherca je vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a výhra mu nebude odovzdaná. Ak vylúčenej osobe už bola výhra odovzdaná, je povinná ju vrátiť prevádzkovateľovi súťaže a zároveň mu nahradiť všetky náklady a škodu, ktorá mu bola spôsobená neoprávnenou účasťou vylúčenej osoby v súťaži.

Výhry, žrebovanie a oznámenie výhercov:

Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže. Predmetom súťaže  sú 2 darčekové poukážky v hodnote 40 EUR na nákup v obchodnej sieti prevádzkovateľa súťaže.

Súťaž bude mať 2 výhercov, ktorí budú vyhlásení v komentári pod súťažným postom.

Výhercovia budú určení náhodným žrebovaním. Výsledky žrebovania budú zverejnené 04. 07. 2019 v komentári pod súťažným postom na facebookovej stránke prevádzkovateľa súťaže: https://www.facebook.com/KnihyPreKazdeho/.

Výhercom bude následne oznámená výhra prostredníctvom správy na Facebooku. V prípade, že výherca do 10 kalendárnych dní od zaslania oznámenia o výhre výhru neakceptuje, výherca stráca nárok na výhru. Po akceptácii výhry bude výhercom odovzdaná fyzická darčeková poukážka v kamennej predajni prevádzkovateľa súťaže v Košiciach.

V prípade zistenia, že účastník konal v rozpore so súťažným poriadkom alebo nesplnil podmienky a pravidlá súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia súťažného poriadku má prevádzkovateľ súťaže právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

Výherca nemá voči prevádzkovateľovi súťaže právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v inej forme.

Zúčastnením súťaže udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi  súťaže v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia  podmienok súťaže, a to v rozsahu:

  1. meno a priezvisko používané na sociálnej sieti Facebook.

Výherca okrem toho poskytuje súhlas so spracovaním údajov v rozsahu:

  1. meno a priezvisko používané na sociálnej sieti Facebook.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle, ktorý súťažiaci udeľuje na obdobie 2 roky od účasti v súťaži (od vyčerpania výhry). Po uvedenej lehote budú osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu bol/-a súťažiaci/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

osobné údaje súťažiaceho, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

  1. ako dotknutá osoba má súťažiaci právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  2. v odôvodnenom prípade má súťažiaci ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  3. súťažiaci berie na vedomie, že cezhraničný prenos jeho osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
  4. súťažiaci berie na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže súťažiaci ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a)           emailovou žiadosťou zaslanou na adresu info@knihyprekazdeho.sk,

b)           telefonicky na 0915 800 804 alebo

c)            zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov súťažiaceho vrátane uplatnenia jeho práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo našu zodpovednú osobu.

emailová adresa: info@knihyprekazdeho.sk

Záverečné ustanovenia:

Tento súťažný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania prevádzkovateľom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže. Dňom vyhlásenia súťaže je 07. 03. 2019.

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť súťažný poriadok počas priebehu súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Výhra podľa tohto súťažného poriadku je príjmom podľa ustanovenia zákona č. 595/200 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“) a podlieha zdaneniu, pričom prijaté výhry alebo ceny v hodnote neprevyšujúcej 350,- Eur za cenu alebo výhru sú od dane oslobodené.

Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie súťaže, samotný jej priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Účastníci svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s týmto súťažným poriadkom.

Účastníci svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka výhru nemožno vymáhať.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže sa použijú príslušné ustanovenia súťažného poriadku.

V Bratislave, dňa 28. 06. 2019

KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.