• Knihy pre každého
 • Knihy pre každého
Kniha Pracovné lekárstvo
35,00 €
33,25 € Bežná cena knihy
Uvedená cena platí iba pre internetový obchod.

Pracovné lekárstvo
Ľubomír Legáth, Janka Buchancová, kolektiv

Na sklade

Vydavateľstvo: Osveta
Rok vydania: 2020 Jazyk: SK Slovenský jazyk Počet strán: 292

K základným úlohám klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie patrí komplexná diagnostika, liečba a posudzovanie ochorení, ktoré vznikajú v súvislosti s nepriaznivými, zdraviu škodlivými faktormi...

viac informácií o knihe nižšie Viac informácií o knihe...
dostupnosť v našich predajniach

Údaje o skladovej dostupnosti sú len orientačné a môžu sa v priebehu dňa meniť. Ceny v predajniach sa môžu líšiť od internetových cien. Skladové zásoby v našich predajniach neslúžia na vybavovanie internetových objednávok.

 • titul je skladom
 • posledné kusy
 • momentálne nedostupný
 • Banská Bystrica - OD Prior
 • Bratislava - Obchodná 62
 • Bratislava - OC Danubia
 • Bratislava - OC RETRO
 • Bratislava - Tesco EXTRA, Zlaté Piesky
 • Košice - Železničná stanica
 • Liptovský Mikuláš - OC Centrál
 • Martin - Ulica 29. augusta 5
 • Nitra - OD Prior
 • Partizánske - OD Prior
 • Piešťany - OD Prior
 • Považská Bystrica - OD Prior
 • Prievidza - OD Prior
 • Trenčín - OD Prior
 • Trenčín - OC Južanka
 • Trnava - OD Coop Jednota
 • Zvolen - OD Prior
 • Žiar nad Hronom - OD Prior

Vydavateľstvo:Osveta
Rok vydania:2020
Jazyk:SK Slovenský jazyk

K základným úlohám klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie patrí komplexná diagnostika, liečba a posudzovanie ochorení, ktoré vznikajú v súvislosti s nepriaznivými, zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovným prostredím. S tým súvisí aj hlásenie chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania. Ako choroba z povolania sú klasifikované ochorenia, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s prácou, ak vznikli za podmienok uvedených v predpisoch o sociálnom poistení. Akútna a chronická forma choroby z povolania sa definuje v súlade s metodológiou Eurostatu. Akútnou formou choroby z povolania je choroba z povolania: ktorej klinické prejavy netrvali dlhšie ako jeden rok, bola priznaná počas daného roka (referenčný rok) prvýkrát a pre ktorú bolo postihnutému navrhnuté odškodnenie za bolesť spôsobenú poškodením na zdraví, jej liečením alebo odstraňovaním jej následkov, pre ktorú v danom roku nebola vystavená práceneschopnosť alebo neschopnosť vykonávať zárobkovú činnosť presahujúca 12 mesiacov. Za chronickú formu sa považuje choroba z povolania: pri ktorej bola na základe trvalej funkčnej zdravotnej poruchy (v trvaní viac ako jeden rok vrátane akútnej fázy choroby) priznaná trvalá neschopnosť vykonávať práce, ktoré danú chorobu vyvolali, alebo ktoré by mohli viesť k jej zhoršeniu, pre ktorú bol postihnutému vystavený návrh na odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia pre chorobu z povolania. Ohrozenie chorobou z povolania je definované prítomnosťou niektorých klinických alebo laboratórnych znakov choroby z povolania, ktoré ešte nespĺňajú klinické kritériá na stanovenie diagnózy choroby z povolania. Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, ktorá je zaradená do Zoznamu chorôb z povolania v SR uvedeného v prílohe č. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe zamestnancovi pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh. Na výskyte chorôb z povolania sa podieľa široké spektrum rizikových faktorov pracovného prostredia, pôsobenie chemických, fyzikálnych, biologických, psychosociálnych faktorov, napr. hluk, prach, vibrácie, karcinogénne a mutagénne látky, alergény, infekčné agens. K najčastejším ochoreniam v súvislosti s prácou v posledných desaťročiach hlásených v SR patria profesionálne ochorenia podporno-pohybového, cievneho a nervového systému zamestnancov vystavených pri práci dlhodobému, nadmernému, jednostrannému zaťaženiu horných končatín a škodlivému vplyvu vibrácií a porucha sluchu z hluku. Prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD., profesor verejného zdravotníctva, vysokoškolský učiteľ a prednosta Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Je absolventom 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde pracoval v rokoch 19841994 ako vedecký pracovník a sekundárny lekár Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V rámci pe dagogickej činnosti pôsobí ako garant pre výučbu Internej medicíny v študijnom programe Zubné lekárstvo a je spolugarantom bakalárskeho štúdia Verejné zdravotníctvo. Od roku 2006 bol garantom špecializačného študijného programu pre špecializačný odbor pracovné lekárstvo a od roku 2018 garantuje špecializačný študijný program pre špecializačný odbor všeobecné lekárstvo. Je garantom pre pracovnú zdravotnú činnosť Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Pracoval ako člen znaleckého ústavu, neskôr bol menovaný za súdneho znalca v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvia vnútorné lekárstvo a pracovné lekárstvo. Má atestácie z interního lékařství, hygieny práce a pracovného lekárstva, funkčnej diagnostiky, pneumológie a ftizeológie, všeobecného lekárstva a zdravotníckeho ma nažmentu a financovania. Dlhé roky pôsobil ako krajský odborník, od roku 2007 pracuje ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor klinické pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania pri MZ SR a je tiež predsedom Regionálnej komisie pri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura. Je predsedom pracovnej skupiny MZ SR pre vypracovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a členom akreditačnej komisie MZ SR pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Aktívne sa venuje vedeckovýskumnej práci, bol riešiteľom výskumných projektov na Slovensku i v zahraničí. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch (prehľad publikačnej činnosti je uvedený v EPC UPJŠ Košice). Je dlhoročným členom výboru Spoločnosti pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, členom Slovenskej internistickej spoločnosti a členom toxikologickej sekcie Farmakologickej spoločnosti. Pracoval ako aktívny člen International Society for Aerosol in Medicine a predseda Československej spoločnosti pre Aerosóly v medicíne, bol taktiež členom Work and Environmental Initiative a New York Academy of Sciences. Bol prezidentom, predsedom a členom vedeckých a organizačných výborov Medzinárodných kongresov a konferencií zaoberajúcich sa problematikou pracovného lekárstva. Za vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť bol opakovane ocenený cenou za najlepšie publikácie SPL SLS, striebornou medailou SLS, bronzovou medailou LF UPJŠ a čestnou medailou prof. MUDr. Teisingera Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně za zásluhy o rozvoj pracovního lékařství. Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc., profesorka internej medicíny, vysokoškolská učiteľka na JLF UK v Martine so zameraním na problematiku klinického pracovného lekárstva a toxikológie. Bola dlhoročnou členkou výboru, v rokoch 19982003 aj predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pracovného lekárstva SLS. V rokoch 19802008 bola vedúcou Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie na JLF UK a MFN Martin. Od mája 2008 dodnes pracuje na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK Martin a od r. 2014 je aj garantom Univerzity 3. veku pri JLF Martin UK Bratislava. Má štyri atestácie: z internej medicíny, chorôb z povolania, zo všeobecného lekárstva a z klinického pracovného lekárstva a toxikológie. Dlhoročne bola podpredsedníčkou Slovenskej odborovej komisie pre udeľovanie hodností CSc. a PhD. v odbore vnútorného lekárstva a garantom PhD. štúdia pre toxikológiu pri MŠ SR. Viac ako 15 rokov sa venovala organizovaniu PGŠ pre lekárov v odbore všeobecné lekárstvo a pracovné lekárstvo a toxikológia, doteraz je členkou postgraduálnych skúšobných komisií v študijnom odbore pracovné lekárstvo. Zaviedla a zabezpečovala program I.VIII. Martinských dní pracovného lekárstva s medzi národnou účasťou. Dlhoročne bola súdnou znalkyňou pre pracovné lekárstvo. Od r. 2008 doteraz je garantom Pracovnej zdravotnej služby v ŽILPO, s.r.o. v Žiline. Je členkou redakčnej rady časopisu Pracovní lékařství. Stále sa aktívne venuje vedeckovýskumnej práci v odboroch pracovné lekárstvo a verejné zdravotníctvo s dôrazom na medziodborovú a zahraničnú spoluprácu, hlavne s ČR. Prehľad publikačnej činnosti je evidovaný v EVIPUB UK Bratislava. Bola prvou autorkou a hlavnou zostavovateľkou prvej slovenskej pre- a postgraduálnej učebnice Pracovné lekárstvo a toxikológia (2004). Medzi najvýznamnejšie ocenenia patria: čestné členstvo Slovenskej Spoločnosti pracovného lekárstva, Zlatá medaila SLS, Adasek Adward USA, Zlatá medaila prof. MUDr. Teisingera za zásluhy o rozvoj pracovního lékařství, Ceny a Prémie Literárneho fondu.

Počet strán:292
Väzba: pevná
Rozmer:178x248 mm
Hmotnosť:782 g
EAN :9788080634933
Katalógové číslo :1304577

Údaje o skladovej dostupnosti sú len orientačné a môžu sa v priebehu dňa meniť. Ceny v predajniach sa môžu líšiť od internetových cien. Skladové zásoby v našich predajniach neslúžia na vybavovanie internetových objednávok.

 • titul je skladom
 • posledné kusy
 • momentálne nedostupný
 • Banská Bystrica - OD Prior
 • Bratislava - Obchodná 62
 • Bratislava - OC Danubia
 • Bratislava - OC RETRO
 • Bratislava - Tesco EXTRA, Zlaté Piesky
 • Košice - Železničná stanica
 • Liptovský Mikuláš - OC Centrál
 • Martin - Ulica 29. augusta 5
 • Nitra - OD Prior
 • Partizánske - OD Prior
 • Piešťany - OD Prior
 • Považská Bystrica - OD Prior
 • Prievidza - OD Prior
 • Trenčín - OD Prior
 • Trenčín - OC Južanka
 • Trnava - OD Coop Jednota
 • Zvolen - OD Prior
 • Žiar nad Hronom - OD Prior
Obrovské zľavy na knihy Zľavy na knihy

Extra akcia len u nás

Kniha Otvor okienko - V lese
7,99 €
3,95 €
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Otvor okienko - V lese
autor neuvedený

Na sklade

Preskúmajte život v lesa a zvieratka, ktoré tam bývajú. Potiahnutím okienka zistíte čo zvieratká robia v lese....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Úlomky spomienok
13,90 €
2,50 €
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Úlomky spomienok
Gombitová, Miroslav

Na sklade

Prečo úlomky spomienok? Každému sa môže stať, že ho zo dňa na deň zaskočí choroba alebo zranenie a jeho rebríček hodnôt aj sám život...

Pridať do košíka Pridať do košíka

Zákazníci, ktorí si kúpili tento titul si tiež kúpili

Kniha Srdcové záležitosti
12,95 €
1,95 €
Kniha Zdravie z byliniek
22,90 €
9,95 €
Kniha Zdravie v ohrození
12,90 €
2,95 €

Informácie o knihe

K základným úlohám klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie patrí komplexná diagnostika, liečba a posudzovanie ochorení, ktoré vznikajú v súvislosti s nepriaznivými, zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovným prostredím. S tým súvisí aj hlásenie chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania. Ako choroba z povolania sú klasifikované ochorenia, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s prácou, ak vznikli za podmienok uvedených v predpisoch o sociálnom poistení. Akútna a chronická forma choroby z povolania sa definuje v súlade s metodológiou Eurostatu. Akútnou formou choroby z povolania je choroba z povolania: ktorej klinické prejavy netrvali dlhšie ako jeden rok, bola priznaná počas daného roka (referenčný rok) prvýkrát a pre ktorú bolo postihnutému navrhnuté odškodnenie za bolesť spôsobenú poškodením na zdraví, jej liečením alebo odstraňovaním jej následkov, pre ktorú v danom roku nebola vystavená práceneschopnosť alebo neschopnosť vykonávať zárobkovú činnosť presahujúca 12 mesiacov. Za chronickú formu sa považuje choroba z povolania: pri ktorej bola na základe trvalej funkčnej zdravotnej poruchy (v trvaní viac ako jeden rok vrátane akútnej fázy choroby) priznaná trvalá neschopnosť vykonávať práce, ktoré danú chorobu vyvolali, alebo ktoré by mohli viesť k jej zhoršeniu, pre ktorú bol postihnutému vystavený návrh na odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia pre chorobu z povolania. Ohrozenie chorobou z povolania je definované prítomnosťou niektorých klinických alebo laboratórnych znakov choroby z povolania, ktoré ešte nespĺňajú klinické kritériá na stanovenie diagnózy choroby z povolania. Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, ktorá je zaradená do Zoznamu chorôb z povolania v SR uvedeného v prílohe č. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe zamestnancovi pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh. Na výskyte chorôb z povolania sa podieľa široké spektrum rizikových faktorov pracovného prostredia, pôsobenie chemických, fyzikálnych, biologických, psychosociálnych faktorov, napr. hluk, prach, vibrácie, karcinogénne a mutagénne látky, alergény, infekčné agens. K najčastejším ochoreniam v súvislosti s prácou v posledných desaťročiach hlásených v SR patria profesionálne ochorenia podporno-pohybového, cievneho a nervového systému zamestnancov vystavených pri práci dlhodobému, nadmernému, jednostrannému zaťaženiu horných končatín a škodlivému vplyvu vibrácií a porucha sluchu z hluku. Prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD., profesor verejného zdravotníctva, vysokoškolský učiteľ a prednosta Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Je absolventom 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde pracoval v rokoch 19841994 ako vedecký pracovník a sekundárny lekár Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V rámci pe dagogickej činnosti pôsobí ako garant pre výučbu Internej medicíny v študijnom programe Zubné lekárstvo a je spolugarantom bakalárskeho štúdia Verejné zdravotníctvo. Od roku 2006 bol garantom špecializačného študijného programu pre špecializačný odbor pracovné lekárstvo a od roku 2018 garantuje špecializačný študijný program pre špecializačný odbor všeobecné lekárstvo. Je garantom pre pracovnú zdravotnú činnosť Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Pracoval ako člen znaleckého ústavu, neskôr bol menovaný za súdneho znalca v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvia vnútorné lekárstvo a pracovné lekárstvo. Má atestácie z interního lékařství, hygieny práce a pracovného lekárstva, funkčnej diagnostiky, pneumológie a ftizeológie, všeobecného lekárstva a zdravotníckeho ma nažmentu a financovania. Dlhé roky pôsobil ako krajský odborník, od roku 2007 pracuje ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor klinické pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania pri MZ SR a je tiež predsedom Regionálnej komisie pri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura. Je predsedom pracovnej skupiny MZ SR pre vypracovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a členom akreditačnej komisie MZ SR pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Aktívne sa venuje vedeckovýskumnej práci, bol riešiteľom výskumných projektov na Slovensku i v zahraničí. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch (prehľad publikačnej činnosti je uvedený v EPC UPJŠ Košice). Je dlhoročným členom výboru Spoločnosti pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, členom Slovenskej internistickej spoločnosti a členom toxikologickej sekcie Farmakologickej spoločnosti. Pracoval ako aktívny člen International Society for Aerosol in Medicine a predseda Československej spoločnosti pre Aerosóly v medicíne, bol taktiež členom Work and Environmental Initiative a New York Academy of Sciences. Bol prezidentom, predsedom a členom vedeckých a organizačných výborov Medzinárodných kongresov a konferencií zaoberajúcich sa problematikou pracovného lekárstva. Za vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť bol opakovane ocenený cenou za najlepšie publikácie SPL SLS, striebornou medailou SLS, bronzovou medailou LF UPJŠ a čestnou medailou prof. MUDr. Teisingera Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně za zásluhy o rozvoj pracovního lékařství. Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc., profesorka internej medicíny, vysokoškolská učiteľka na JLF UK v Martine so zameraním na problematiku klinického pracovného lekárstva a toxikológie. Bola dlhoročnou členkou výboru, v rokoch 19982003 aj predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pracovného lekárstva SLS. V rokoch 19802008 bola vedúcou Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie na JLF UK a MFN Martin. Od mája 2008 dodnes pracuje na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK Martin a od r. 2014 je aj garantom Univerzity 3. veku pri JLF Martin UK Bratislava. Má štyri atestácie: z internej medicíny, chorôb z povolania, zo všeobecného lekárstva a z klinického pracovného lekárstva a toxikológie. Dlhoročne bola podpredsedníčkou Slovenskej odborovej komisie pre udeľovanie hodností CSc. a PhD. v odbore vnútorného lekárstva a garantom PhD. štúdia pre toxikológiu pri MŠ SR. Viac ako 15 rokov sa venovala organizovaniu PGŠ pre lekárov v odbore všeobecné lekárstvo a pracovné lekárstvo a toxikológia, doteraz je členkou postgraduálnych skúšobných komisií v študijnom odbore pracovné lekárstvo. Zaviedla a zabezpečovala program I.VIII. Martinských dní pracovného lekárstva s medzi národnou účasťou. Dlhoročne bola súdnou znalkyňou pre pracovné lekárstvo. Od r. 2008 doteraz je garantom Pracovnej zdravotnej služby v ŽILPO, s.r.o. v Žiline. Je členkou redakčnej rady časopisu Pracovní lékařství. Stále sa aktívne venuje vedeckovýskumnej práci v odboroch pracovné lekárstvo a verejné zdravotníctvo s dôrazom na medziodborovú a zahraničnú spoluprácu, hlavne s ČR. Prehľad publikačnej činnosti je evidovaný v EVIPUB UK Bratislava. Bola prvou autorkou a hlavnou zostavovateľkou prvej slovenskej pre- a postgraduálnej učebnice Pracovné lekárstvo a toxikológia (2004). Medzi najvýznamnejšie ocenenia patria: čestné členstvo Slovenskej Spoločnosti pracovného lekárstva, Zlatá medaila SLS, Adasek Adward USA, Zlatá medaila prof. MUDr. Teisingera za zásluhy o rozvoj pracovního lékařství, Ceny a Prémie Literárneho fondu.

EAN :9788080634933
Katalógové číslo:1304577
Rok vydania:2020
Jazyk:SK Slovenský jazyk
Počet strán:292
Väzba: pevná
Rozmer:178x248 mm
Hmotnosť:782 g
Pridať do košíka Pridať do košíka
dostupnosť v našich predajniach

Údaje o skladovej dostupnosti sú len orientačné a môžu sa v priebehu dňa meniť. Ceny v predajniach sa môžu líšiť od internetových cien. Skladové zásoby v našich predajniach neslúžia na vybavovanie internetových objednávok.

 • titul je skladom
 • posledné kusy
 • momentálne nedostupný
 • Banská Bystrica - OD Prior
 • Bratislava - Obchodná 62
 • Bratislava - OC Danubia
 • Bratislava - OC RETRO
 • Bratislava - Tesco EXTRA, Zlaté Piesky
 • Košice - Železničná stanica
 • Liptovský Mikuláš - OC Centrál
 • Martin - Ulica 29. augusta 5
 • Nitra - OD Prior
 • Partizánske - OD Prior
 • Piešťany - OD Prior
 • Považská Bystrica - OD Prior
 • Prievidza - OD Prior
 • Trenčín - OD Prior
 • Trenčín - OC Južanka
 • Trnava - OD Coop Jednota
 • Zvolen - OD Prior
 • Žiar nad Hronom - OD Prior
Kniha Pracovné lekárstvo
35,00 €
33,25 € Odporúčaná cena knihy

Recenzie čitateľov

Napíšte recenziu a môžete vyhrať
Ako sa vám páčila kniha?
0.0 / 5
(0)