• Knihy pre každého
 • Knihy pre každého

Základy práva
Peter Vojčík a kol.

delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
Na sklade
Kniha Základy práva
8,80 €
8,36 € Bežná cena knihy
Uvedená cena platí iba pre internetový obchod.

Základy práva
Peter Vojčík a kol.

delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
Na sklade

Vydavateľstvo: Enigma
Rok vydania: 2022 Jazyk: slovenský Počet strán: 258

Nové, upravené a doplnené vydanie úspešnej knihy. Vyšlo koncom roka 2017. Kniha obsahuje prehľad o našom právnom poriadku, o jednotlivých odvetviach nášho...

viac informácií o knihe nižšie Viac informácií o knihe...
dostupnosť v našich predajniach

Údaje o skladovej dostupnosti sú len orientačné a môžu sa v priebehu dňa meniť. Ceny v predajniach sa môžu líšiť od internetových cien. Skladové zásoby v našich predajniach neslúžia na vybavovanie internetových objednávok.

 • titul je skladom
 • posledné kusy
 • momentálne nedostupný
 • Banská Bystrica - OD Prior
 • Bratislava - Obchodná 62
 • Bratislava - OC Danubia
 • Bratislava - OC RETRO
 • Bratislava - Tesco EXTRA, Zlaté Piesky
 • Košice - Železničná stanica
 • Liptovský Mikuláš - OC Centrál
 • Martin - Ulica 29. augusta 5
 • Nitra - OD Prior
 • Partizánske - OD Prior
 • Piešťany - OD Prior
 • Považská Bystrica - OD Prior
 • Prievidza - OD Prior
 • Trenčín - OD Prior
 • Trenčín - OC Južanka
 • Trnava - OD Coop Jednota
 • Zvolen - OD Prior
 • Žiar nad Hronom - OD Prior

Vydavateľstvo:Enigma
Rok vydania:2022
Jazyk:slovenský

Nové, upravené a doplnené vydanie úspešnej knihy. Vyšlo koncom roka 2017. Kniha obsahuje prehľad o našom právnom poriadku, o jednotlivých odvetviach nášho slovenského práva a o ich právnej úprave a základné informácie z jednotlivých právnych odvetví. Bežný život, bežná prax a bežná naša činnosť je denne spätá s právom, s právnymi predpismi. Je dôležité, aby sa úroveň právneho vedomia neustále zvyšovala a aby si každý, bez ohľadu na vek a svoje pracovné postavenie, uvedomoval právnu stránku a právny dosah svojho konania, resp. niekedy aj svojho nekonania. Je potrebné predchádzať zbytočným právnym konfliktom a sporom. Nová technika a nové fenomény, napr. v oblasti informatiky, prinášajú aj nové právne otázky a problémy. Obsah I TEÓRIA PRÁVA 1 NORMATÍVNE SYSTÉMY A MIESTO PRÁVA V NICH 2 PRÁVNE VEDOMIE 3 VORBA PRÁVA 4 PRAMENE PRÁVA 4.1 Normatívne právne akty 4.2 Normatívne zmluvy 5 SYSTÉM PRÁVA 6 PRÁVNE NORMY 6.1 Pojem a znaky právnej normy 6.2 Druhy právnych noriem 6.3 Pôsobnosť právnych noriem 7 PRÁVNE VZŤAHY 7.1 Pojem a charakteristika právnych vzťahov 7.2 Štruktúra právneho vzťahu 8 ORGÁNY OCHRANY PRÁVA 8.1 Kontrolné orgány ochrany práva 8.2 Rozhodovacie orgány ochrany práva 8.3 Orgány právnych služieb a právnej pomoci II ÚSTAVNÉ PRÁVO 1 VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA ÚSTAVY SR 2 ORGANIZÁCIA ŠTÁTU 3 ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY 4 FORMY REALIZÁCIE MOCI V ŠTÁTE 5 FORMA VLÁDY 6 ZÁKONODARNÁ MOC 7 VÝKONNÁ MOC 8 SÚDNA MOC 9 ORGÁNY SUI GENERIS III OBČIANSKE PRÁVO 1 POSTAVENIE OBČIANSKEHO PRÁVA V SYSTÉME SLOVENSKÉHO PRÁVA 2 POJEM A SYSTÉM OBČIANSKEHO PRÁVA 2.1 Vymedzenie pojmu občianske právo 2.2 Systém občianskeho práva 3 OBČIANSKY ZÁKONNÍK – ZÁKLADNÝ PREDPIS SÚKROMNÉHO PRÁVA 4 SUBJEKTY OBČIANSKEHO PRÁVA 4.1 Fyzické osoby 4.2 Ochrana osobnosti 4.3 Právnické osoby 4.4 Štát ako subjekt občiansko-právnych vzťahov 5 PRÁVNE SKUTOČNOSTI A ICH DRUHY 5.1 Delenie právnych skutočností 5.2 Právne úkony 6 ZASTÚPENIE 7 VLASTNÍCKE PRÁVO 8 SPOLUVLASTNÍCTVO 8.1 Podielové spoluvlastníctvo 8.2 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 9 RÁVA K CUDZÍM VECIAM 9.1 Záložné právo 9.2 Vecné bremeno 10 ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO 11 DEDIČSKÉ PRÁVO 12 OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 13 CIVILNÉ PRÁVO PROCESNÉ IV RODINNÉ PRÁVO 1 ŠEOBECNE O RODINNOM PRÁVE 2 VZŤAHY MEDZI MANŽELMI 2.1 Uzavieranie manželstva 2.2 Práva a povinnosti manželov 2.3 Vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi 2.4 Zánik manželstva 2.5 Príspevok na výživu rozvedeného manžela 3 VZŤAHY MEDZI RODIČMI A DEŤMI 3.1 Výchova detí 3.2 ýživa detí 3.3 Určovanie rodičovstva k dieťaťu 4 NÁHRADNÁ RODINNÁ VÝCHOVA 4.1 Osvojenie 4.2 Poručníctvo a opatrovníctvo 4.3 Pestúnska starostlivosť 4.4 Zverenie dieťaťa do výchovy iného občana než rodiča 4.5 Ústavná starostlivosť V OBCHODNÉ PRÁVO 1 VŠEOBECNE O OBCHODNOM PRÁVE 2 PODNIKANIE A PODNIKATEĽ 2.1 Obchodný register 2.2 Živnosť a živnostenský register 2.3 Podnikanie na základe iného než živnostenského oprávnenia 2.4 Základné princípy podnikania 3 OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A DRUŽSTVO 3.1 Spoločnosť s ručením obmedzeným 3.2 Akciová spoločnosť 3.3 Verejná obchodná spoločnosť 3.4 Komanditná spoločnosť 3.5 Družstvo 4 OBCHODNÉ ZÁVÄZKOVÉ VZŤAHY 4.1 Obchodná kúpna zmluva 4.2 Zmluva o predaji podniku 4.3 Zmluva o kúpe prenajatej veci 4.4 Licenčná zmluva 4.5 Zmluva o obchodnom zastúpení 4.6 Zmluva o tichom spoločenstve VI RACOVNÉ PRÁVO 1 OJEM, PREDMET, FUNKCIE PRACOVNÉHO PRÁVA 1.1 ojem a predmet pracovného práva 1.2 unkcie a systém pracovného práva 2 PRAMENE A PôSOBNOSŤ PRACOVNÉHO PRÁVA 2.1 Pramene pracovného práva 2.2 Pôsobnosť pracovného práva 3 ZÁKLADNÉ ZÁSADY PRACOVNÉHO PRÁVA 3.1 Zásada rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie 4 PRÁVO NA PRÁCU A POLITIKA ZAMESTNANOSTI 5 PRACOVNÝ POMER 5.1 Subjekty pracovného pomeru 5.2 Predzmluvné vzťahy 5.3 Založenie pracovného pomeru 5.4 mena pracovného pomeru 5.5 Skončenie pracovného pomeru 5.5.1 Dohoda o skončení pracovného pomeru 5.5.2 Skončenie pracovného pomeru výpoveďou 5.5.3 Okamžité skončenie pracovného pomeru 5.5.4 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu 5.5.5 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe 5.5.6 Hromadné prepúšťanie 5.6 Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru 6 PRACOVNÝ ČAS A ČAS ODPOČINKU 7 ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV 8 OCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA 9 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 10 DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU 10.1 Dohoda o vykonaní práce 10.2 Dohoda o brigádnickej práci študentov 10.3 Dohoda o pracovnej činnosti 11 KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY 12 SYSTÉM SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA 12.1 Subsystémy sociálneho zabezpečenia 12.1.1 Sociálne poistenie v Slovenskej republike 12.1.2 Štátna sociálna podpora 12.1.3 Systém sociálnej pomoci VII PRÁVNE PRÁVO 1 POJEM, PREDMET, SYSTÉM A PRAMENE SPRÁVNEHO PRÁVA 1.1 Systém správneho práva 2 POJMOVÉ VYMEDZENIE A ČLENENIE VEREJNEJ SPRÁVY 2.1 Štátna správa ako subsystém verejnej správy 2.2 Samospráva ako subsystém verejnej správy 2.3 Verejnoprávne korporácie ako subsystém verejnej správy 3 SUBJEKTY SPRÁVNEHO PRÁVA 3.1 Orgány štátnej správy 3.1.1 Vláda a ústredné orgány štátnej správy 3.1.2 Miestne orgány štátnej správy 3.1.3 Územná samospráva 3.1.4 Fyzické osoby ako subjekty správneho práva 3.1.5 Právnické osoby ako subjekty správneho práva 4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE 4.1 Kontrolné orgány v Slovenskej republike 5 PRÁVNE KONANIE 5.1 Základné zásady správneho konania 5.2 Subjekty správneho konania 5.3 Zastupovanie v správnom konaní 5.4 Priebeh správneho konania 5.5 Rozhodnutie v správnom konaní 5.6 Opravné prostriedky 5.7 Preskúmavanie rozhodnutí správnych súdov 5.8 Výkon rozhodnutia 6. ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE 6.1 Správne delikty VIII PRÁVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 1 PRÁVNA ÚPRAVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 3 ÚSTAVA ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 4 ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA IX FINANČNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO 1 FINANCIE, ICH PODSTATA A ČLENENIE 2 VEREJNÉ FINANCIE 3 ORGANIZÁCIA FINANČNEJ SÚSTAVY 4 FINANČNO-PRÁVNE NORMY, FINANČNO-PRÁVNE VZŤAHY 5 FINANČNO-PRÁVNE VZŤAHY A ICH CHARAKTERISTICKÉ ČRTY 6 ROZPOČTOVÉ PRÁVO 7 COLNÉ PRÁVO 8 MENOVÉ PRÁVO 9 DEVÍZOVÉ PRÁVO 10 DAŇOVÉ PRÁVO 10.1 Daň, vymedzenie pojmu a funkcie daní 10.2 Daňovo-právne vzťahy 10.3 Daňová sústava v Slovenskej republike 11 POPLATKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE X TRESTNÉ PRÁVO 1 TRESTNÉ PRÁVO, JEHO ÚČEL A POSTAVENIE V PRÁVNOM PORIADKU SR 2 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY TRESTNÉHO PRÁVA 3 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ 4 VÝVOJOVÉ ŠTÁDIÁ TRESTNÉHO ČINU, PÁCHATEĽ TRESTNÉHO ČINU, ZAVINENIE 5 SANKCIE V TRESTNOM PRÁVE 6 TRESTNÝ PROCES 7 ŠTÁDIÁ TRESTNÉHO KONANIA 8 ZÁSAHY DO OSOBNEJ SLOBODY V TRESTNOM KONANÍ XI EURÓPSKA INTEGRÁCIA A PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE XII MEDZINÁRODNÉ PRÁVO 1 HISTORICKÝ ÚVOD 2 POJEM a PREDMET MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA 3 SUBJEKTY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VEREJNÉHO 4 PRAMENE MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VEREJNÉHO 5 SYSTÉM MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VEREJNÉHO 5.1 Medzinárodnoprávna úprava štátneho územia, medzinárodné územné režimy a právo životného prostredia 5.2 Medzinárodnoprávna úprava vzťahov medzi štátmi, diplomatické a konzulárne právo 5.3 Právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné humanitárne právo 5.4 Medzinárodnoprávne postavenie jednotlivca a ochrana ľudských práv

Počet strán:258
Väzba:mäkká
Rozmer:148x210 mm
Hmotnosť:239 g
EAN :9788081331084
Katalógové číslo :1363725

Údaje o skladovej dostupnosti sú len orientačné a môžu sa v priebehu dňa meniť. Ceny v predajniach sa môžu líšiť od internetových cien. Skladové zásoby v našich predajniach neslúžia na vybavovanie internetových objednávok.

 • titul je skladom
 • posledné kusy
 • momentálne nedostupný
 • Banská Bystrica - OD Prior
 • Bratislava - Obchodná 62
 • Bratislava - OC Danubia
 • Bratislava - OC RETRO
 • Bratislava - Tesco EXTRA, Zlaté Piesky
 • Košice - Železničná stanica
 • Liptovský Mikuláš - OC Centrál
 • Martin - Ulica 29. augusta 5
 • Nitra - OD Prior
 • Partizánske - OD Prior
 • Piešťany - OD Prior
 • Považská Bystrica - OD Prior
 • Prievidza - OD Prior
 • Trenčín - OD Prior
 • Trenčín - OC Južanka
 • Trnava - OD Coop Jednota
 • Zvolen - OD Prior
 • Žiar nad Hronom - OD Prior
Obrovské zľavy na knihy Zľavy na knihy

Extra akcia len u nás

Kniha Bezbožná ulička
14,95 €
3,95 €
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Bezbožná ulička
Marina Stepnovová

Na sklade

Ruská spisovateľka Marina Stepnovová dostala za svoj prvý román Lazarove ženy prestížnu literárnu cenu Veľká kniha. Pochádza z mesta Jefremovo v Tulskej oblasti. Spočiatku písala...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Macko na blatistej farme - zvuková knižka
16,40 €
6,95 €
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Macko na blatistej farme - zvuková kn...
Reid Camilla

Na sklade

Na farme je toľko zaujímavých vecí! Čo sa však stane, keď Mackovi uviazne krásna žltá čižmička v čvachtajúcom blate? Veselý zvukový príbeh o tom, že...

Pridať do košíka Pridať do košíka

Zákazníci, ktorí si kúpili tento titul si tiež kúpili

Informácie o knihe

Nové, upravené a doplnené vydanie úspešnej knihy. Vyšlo koncom roka 2017. Kniha obsahuje prehľad o našom právnom poriadku, o jednotlivých odvetviach nášho slovenského práva a o ich právnej úprave a základné informácie z jednotlivých právnych odvetví. Bežný život, bežná prax a bežná naša činnosť je denne spätá s právom, s právnymi predpismi. Je dôležité, aby sa úroveň právneho vedomia neustále zvyšovala a aby si každý, bez ohľadu na vek a svoje pracovné postavenie, uvedomoval právnu stránku a právny dosah svojho konania, resp. niekedy aj svojho nekonania. Je potrebné predchádzať zbytočným právnym konfliktom a sporom. Nová technika a nové fenomény, napr. v oblasti informatiky, prinášajú aj nové právne otázky a problémy. Obsah I TEÓRIA PRÁVA 1 NORMATÍVNE SYSTÉMY A MIESTO PRÁVA V NICH 2 PRÁVNE VEDOMIE 3 VORBA PRÁVA 4 PRAMENE PRÁVA 4.1 Normatívne právne akty 4.2 Normatívne zmluvy 5 SYSTÉM PRÁVA 6 PRÁVNE NORMY 6.1 Pojem a znaky právnej normy 6.2 Druhy právnych noriem 6.3 Pôsobnosť právnych noriem 7 PRÁVNE VZŤAHY 7.1 Pojem a charakteristika právnych vzťahov 7.2 Štruktúra právneho vzťahu 8 ORGÁNY OCHRANY PRÁVA 8.1 Kontrolné orgány ochrany práva 8.2 Rozhodovacie orgány ochrany práva 8.3 Orgány právnych služieb a právnej pomoci II ÚSTAVNÉ PRÁVO 1 VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA ÚSTAVY SR 2 ORGANIZÁCIA ŠTÁTU 3 ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY 4 FORMY REALIZÁCIE MOCI V ŠTÁTE 5 FORMA VLÁDY 6 ZÁKONODARNÁ MOC 7 VÝKONNÁ MOC 8 SÚDNA MOC 9 ORGÁNY SUI GENERIS III OBČIANSKE PRÁVO 1 POSTAVENIE OBČIANSKEHO PRÁVA V SYSTÉME SLOVENSKÉHO PRÁVA 2 POJEM A SYSTÉM OBČIANSKEHO PRÁVA 2.1 Vymedzenie pojmu občianske právo 2.2 Systém občianskeho práva 3 OBČIANSKY ZÁKONNÍK – ZÁKLADNÝ PREDPIS SÚKROMNÉHO PRÁVA 4 SUBJEKTY OBČIANSKEHO PRÁVA 4.1 Fyzické osoby 4.2 Ochrana osobnosti 4.3 Právnické osoby 4.4 Štát ako subjekt občiansko-právnych vzťahov 5 PRÁVNE SKUTOČNOSTI A ICH DRUHY 5.1 Delenie právnych skutočností 5.2 Právne úkony 6 ZASTÚPENIE 7 VLASTNÍCKE PRÁVO 8 SPOLUVLASTNÍCTVO 8.1 Podielové spoluvlastníctvo 8.2 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 9 RÁVA K CUDZÍM VECIAM 9.1 Záložné právo 9.2 Vecné bremeno 10 ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO 11 DEDIČSKÉ PRÁVO 12 OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 13 CIVILNÉ PRÁVO PROCESNÉ IV RODINNÉ PRÁVO 1 ŠEOBECNE O RODINNOM PRÁVE 2 VZŤAHY MEDZI MANŽELMI 2.1 Uzavieranie manželstva 2.2 Práva a povinnosti manželov 2.3 Vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi 2.4 Zánik manželstva 2.5 Príspevok na výživu rozvedeného manžela 3 VZŤAHY MEDZI RODIČMI A DEŤMI 3.1 Výchova detí 3.2 ýživa detí 3.3 Určovanie rodičovstva k dieťaťu 4 NÁHRADNÁ RODINNÁ VÝCHOVA 4.1 Osvojenie 4.2 Poručníctvo a opatrovníctvo 4.3 Pestúnska starostlivosť 4.4 Zverenie dieťaťa do výchovy iného občana než rodiča 4.5 Ústavná starostlivosť V OBCHODNÉ PRÁVO 1 VŠEOBECNE O OBCHODNOM PRÁVE 2 PODNIKANIE A PODNIKATEĽ 2.1 Obchodný register 2.2 Živnosť a živnostenský register 2.3 Podnikanie na základe iného než živnostenského oprávnenia 2.4 Základné princípy podnikania 3 OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A DRUŽSTVO 3.1 Spoločnosť s ručením obmedzeným 3.2 Akciová spoločnosť 3.3 Verejná obchodná spoločnosť 3.4 Komanditná spoločnosť 3.5 Družstvo 4 OBCHODNÉ ZÁVÄZKOVÉ VZŤAHY 4.1 Obchodná kúpna zmluva 4.2 Zmluva o predaji podniku 4.3 Zmluva o kúpe prenajatej veci 4.4 Licenčná zmluva 4.5 Zmluva o obchodnom zastúpení 4.6 Zmluva o tichom spoločenstve VI RACOVNÉ PRÁVO 1 OJEM, PREDMET, FUNKCIE PRACOVNÉHO PRÁVA 1.1 ojem a predmet pracovného práva 1.2 unkcie a systém pracovného práva 2 PRAMENE A PôSOBNOSŤ PRACOVNÉHO PRÁVA 2.1 Pramene pracovného práva 2.2 Pôsobnosť pracovného práva 3 ZÁKLADNÉ ZÁSADY PRACOVNÉHO PRÁVA 3.1 Zásada rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie 4 PRÁVO NA PRÁCU A POLITIKA ZAMESTNANOSTI 5 PRACOVNÝ POMER 5.1 Subjekty pracovného pomeru 5.2 Predzmluvné vzťahy 5.3 Založenie pracovného pomeru 5.4 mena pracovného pomeru 5.5 Skončenie pracovného pomeru 5.5.1 Dohoda o skončení pracovného pomeru 5.5.2 Skončenie pracovného pomeru výpoveďou 5.5.3 Okamžité skončenie pracovného pomeru 5.5.4 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu 5.5.5 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe 5.5.6 Hromadné prepúšťanie 5.6 Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru 6 PRACOVNÝ ČAS A ČAS ODPOČINKU 7 ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV 8 OCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA 9 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 10 DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU 10.1 Dohoda o vykonaní práce 10.2 Dohoda o brigádnickej práci študentov 10.3 Dohoda o pracovnej činnosti 11 KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY 12 SYSTÉM SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA 12.1 Subsystémy sociálneho zabezpečenia 12.1.1 Sociálne poistenie v Slovenskej republike 12.1.2 Štátna sociálna podpora 12.1.3 Systém sociálnej pomoci VII PRÁVNE PRÁVO 1 POJEM, PREDMET, SYSTÉM A PRAMENE SPRÁVNEHO PRÁVA 1.1 Systém správneho práva 2 POJMOVÉ VYMEDZENIE A ČLENENIE VEREJNEJ SPRÁVY 2.1 Štátna správa ako subsystém verejnej správy 2.2 Samospráva ako subsystém verejnej správy 2.3 Verejnoprávne korporácie ako subsystém verejnej správy 3 SUBJEKTY SPRÁVNEHO PRÁVA 3.1 Orgány štátnej správy 3.1.1 Vláda a ústredné orgány štátnej správy 3.1.2 Miestne orgány štátnej správy 3.1.3 Územná samospráva 3.1.4 Fyzické osoby ako subjekty správneho práva 3.1.5 Právnické osoby ako subjekty správneho práva 4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE 4.1 Kontrolné orgány v Slovenskej republike 5 PRÁVNE KONANIE 5.1 Základné zásady správneho konania 5.2 Subjekty správneho konania 5.3 Zastupovanie v správnom konaní 5.4 Priebeh správneho konania 5.5 Rozhodnutie v správnom konaní 5.6 Opravné prostriedky 5.7 Preskúmavanie rozhodnutí správnych súdov 5.8 Výkon rozhodnutia 6. ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE 6.1 Správne delikty VIII PRÁVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 1 PRÁVNA ÚPRAVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 3 ÚSTAVA ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 4 ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA IX FINANČNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO 1 FINANCIE, ICH PODSTATA A ČLENENIE 2 VEREJNÉ FINANCIE 3 ORGANIZÁCIA FINANČNEJ SÚSTAVY 4 FINANČNO-PRÁVNE NORMY, FINANČNO-PRÁVNE VZŤAHY 5 FINANČNO-PRÁVNE VZŤAHY A ICH CHARAKTERISTICKÉ ČRTY 6 ROZPOČTOVÉ PRÁVO 7 COLNÉ PRÁVO 8 MENOVÉ PRÁVO 9 DEVÍZOVÉ PRÁVO 10 DAŇOVÉ PRÁVO 10.1 Daň, vymedzenie pojmu a funkcie daní 10.2 Daňovo-právne vzťahy 10.3 Daňová sústava v Slovenskej republike 11 POPLATKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE X TRESTNÉ PRÁVO 1 TRESTNÉ PRÁVO, JEHO ÚČEL A POSTAVENIE V PRÁVNOM PORIADKU SR 2 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY TRESTNÉHO PRÁVA 3 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ 4 VÝVOJOVÉ ŠTÁDIÁ TRESTNÉHO ČINU, PÁCHATEĽ TRESTNÉHO ČINU, ZAVINENIE 5 SANKCIE V TRESTNOM PRÁVE 6 TRESTNÝ PROCES 7 ŠTÁDIÁ TRESTNÉHO KONANIA 8 ZÁSAHY DO OSOBNEJ SLOBODY V TRESTNOM KONANÍ XI EURÓPSKA INTEGRÁCIA A PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE XII MEDZINÁRODNÉ PRÁVO 1 HISTORICKÝ ÚVOD 2 POJEM a PREDMET MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA 3 SUBJEKTY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VEREJNÉHO 4 PRAMENE MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VEREJNÉHO 5 SYSTÉM MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VEREJNÉHO 5.1 Medzinárodnoprávna úprava štátneho územia, medzinárodné územné režimy a právo životného prostredia 5.2 Medzinárodnoprávna úprava vzťahov medzi štátmi, diplomatické a konzulárne právo 5.3 Právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné humanitárne právo 5.4 Medzinárodnoprávne postavenie jednotlivca a ochrana ľudských práv

EAN :9788081331084
Katalógové číslo:1363725
Rok vydania:2022
Jazyk:slovenský
Počet strán:258
Väzba:mäkká
Rozmer:148x210 mm
Hmotnosť:239 g
Pridať do košíka Pridať do košíka
dostupnosť v našich predajniach

Údaje o skladovej dostupnosti sú len orientačné a môžu sa v priebehu dňa meniť. Ceny v predajniach sa môžu líšiť od internetových cien. Skladové zásoby v našich predajniach neslúžia na vybavovanie internetových objednávok.

 • titul je skladom
 • posledné kusy
 • momentálne nedostupný
 • Banská Bystrica - OD Prior
 • Bratislava - Obchodná 62
 • Bratislava - OC Danubia
 • Bratislava - OC RETRO
 • Bratislava - Tesco EXTRA, Zlaté Piesky
 • Košice - Železničná stanica
 • Liptovský Mikuláš - OC Centrál
 • Martin - Ulica 29. augusta 5
 • Nitra - OD Prior
 • Partizánske - OD Prior
 • Piešťany - OD Prior
 • Považská Bystrica - OD Prior
 • Prievidza - OD Prior
 • Trenčín - OD Prior
 • Trenčín - OC Južanka
 • Trnava - OD Coop Jednota
 • Zvolen - OD Prior
 • Žiar nad Hronom - OD Prior
Kniha Základy práva
8,80 €
8,36 € Odporúčaná cena knihy

Recenzie čitateľov

Napíšte recenziu a môžete vyhrať
Ako sa vám páčila kniha?
0.0 / 5
(0)